Navigation Menu

Välkommen på Årsmöte !
Tid : Tisdag 18-juni 2024 kl 19.00
Plats : Ärtemarks församlingshem.

AGENDA

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 • Godkännande av röstlängden.
 • Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 • Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 • Fastställande av dagordningen.
 • Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 • Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 • Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 • Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 • Val av ordförande
 • Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 • Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 • Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 • Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 • Mötets avslutande