Navigation Menu

Telia stänger ner Kopparnätet 2018-04-03 !

By on nov 13, 2017 in O |

Telia stänger ner kopparnätet på landsbygden i Bengtsfors kommun 2018-04-03 . Om din fastighet fortfarande inte är fiberansluten så är det hög tid att anmäla sitt intresse. Dessa stationer läggs ned enl. Telias hemsida. I vårt fiberområde: ÄRTEMARK (Bönkasen) TEGANE Övriga: GUMMENÄS KRÅKVIKEN KÖLVIKEN ULEVIKEN...

Read More

Kallelse Årsmöte

By on apr 5, 2017 in O |

Välkommen på årsmöte Tid: Söndag 23 april 2017 Kl:18:00 Plats: Ärtemarks församlingshem Agenda: Mötets öppnande Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. Godkännande av röstlängden. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Fastställande av dagordningen. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. Val av ordförande Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. Mötets...

Read More